Vår spiritualitet


Vår spiritualitet är hämtad från den heliga Birgittas fascinerande kallelseliv, så som åttabarns mor,
änka och därtill kallad att vara Herrens brud och språkrör.

Det dynamiska kallelseliv Birgitta var utvald till kom att påverka människor och Kyrkan i hela Europa. Med en profets glöd brännmärkte hon synden och med ett varmt modershjärta strävade hon efter att återföra människor och samhälle in i det levande förbundet med Gud. Påven Bontifiatus IX som helgonförklarade Birgitta 1391 pekar på att hon var fylld av den helige Ande, att hon hade många av Andens nådegåvor och inte minst att hon var ledd av den Helige Ande i allt hon gjorde. Detta är hemligheten bakom att hennes liv blev så dynamiskt och fruktbärande för århundranden framåt.

Birgitta var också kallad att vara Herrens brud. Under medeltiden fanns flera kvinnor som Herren drog in i en passionerad kärlek till sig. Deras kontemplativa liv hade stråk av extasens hetta och ljuvlighet, möte med levande Gud, hjärta mot hjärta. Där Gud präglade in sin Närvaro djupt in i deras hjärtan.

På en punkt skiljde sig Birgitta från de flesta så kallade brudmystiker. Hon hade ju också ett aktivt uppdrag, nämligen att vara språkrör eller canale som den latinska texten säger. Det innebar att hon så att säga efter besöken i Brudkammarens innerlighet också måste lämna denna boning för att gå ut i samhället och verka den store Gudens vilja bland människorna. Birgitta kallas därför för en aktiv brudmystiker.

Det finns åtskilliga exempel på hur Birgitta, ledd av Anden fick frambära profetord till både höga och låga. Hur hon med en moders kärleksfulla omsorg värnade de små och fattiga. Hon hjälpte kvinnor ur rännstenen in i goda, rena liv. Hon blev kallad till sjukbäddar och på hennes förbön blev människor friska. Många sökte sig till henne för att få råd i svårigheter, för att få tröst och uppmuntran.

När man så tittar på Birgittas levda spiritualitet framträder en tredelad men ändå definitivt helgjuten spiritualiet. Hon var djupt kontemplativ, men också med ett uttåtriktat, aktivt uppdrag och hon var kan man säga en karismatiker,  i betydelsen av att hon flödade i Andens gåvor och sökte Hans ledning i allt hon gjorde. Det finns ett nära samband mellan kontemplation och den helige Andes gåvor.
I själva verket är den djupa, stilla bönen platsen där vi får dricka ur Andens levande källa. Här blir vi både vederkvikta och allt mer helgade, men också utsända för att göra vår Herres vilja.

Vad betyder detta för vår kommunitet?


För oss är Birgittas egen levda spiritualitet oerhört viktig.

Vi menar att den är en omistlig del av det andliga arvet efter henne. Den behöver också förvaltas och inte minst levas...

Därför står det i vår regel att vår spiritualitet är kontem-plativ, aktiv och karismatisk (med betoning på den Helige Ande).  Vi har en kontemplativ grund, lägger betoning på vikten av att ha en personlig Gudsrelation, där den innerliga kärleken till Herren får växa fram mer och mer. 
Vi eftersträvar att leva medvetet i Guds närvaro som Birgitta själv gjorde och söker Andens nådegåvor för att bli rustade att tjäna Gud i den kallelse Han givit oss.
Vi har aktiva uppdrag, bland annat besöker vi ensamma och sjuka, deltar i ekumeniska sammanhang, önskar verka för Kyrkans enhet och ger ut böcker och annat som Herren visar oss ligger i linje med vår kallelse.

Vårt böneliv


Tyngdpunkten i vårt böneliv finns på den vackra tidegärd Birgitta och hennes biktfader, den helige Petrus av Skänninge författat under tiden i Rom. Särskilt skriven för det blivande Klostret i Vadstena. Vi älskar att be denna tidegärd som lyfter fram Herrens Moder som en "med-återlösarinna", som samverkar med sin Son för världens och alla människors frälsning. Tidegärden fångar på ett tydligt sätt både den Kristologiska såväl som den Marialogiska bredden i Birgittas fängslande spiritualitet.

Därutöver ägnar vi tid åt inre bön, Lectio Divina, Adoration, rosenkransen och Birgittinska andakter m.m.

Vi lägger också i Birgittas efterföljd vikt vid förbön.

Ett självskrivet nav för vårt liv är naturligtvis Mässan.